МЕНЮ
Вашата количка

Официални правила за участие в игра "Колелото на Дядо Коледа"

Настоящите правила определят условията и срокове, отнасящи се за играта „Колелото на Дядо Коледа“, по-долу за краткост „Играта“.

1. Общи

1.1. Играта е организирана от „СУХСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК: 112531045, гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски“ 190, по-долу за краткост „Организатор“. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила, по-долу за краткост „Официални правила“. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на интернет страницата на Организатора www.suhstroi.bg. Организаторът си запазва правото едностранно да променя и/или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след оповестяването им на www.suhstroi.bg.

1.2. Награди

В Играта ще бъдат раздадени на произволен принцип с общ награден фонд от 500 лв. следните награди:

1. Ваучер код за отстъпка за пазаруване на стойност 5 лв.

2. Ваучер код за отстъпка за пазаруване на стойност 10 лв.

3. Ваучер код за отстъпка за пазаруване на стойност 15 лв.

4. Ваучер код за отстъпка за пазаруване на стойност 20 лв.

5. Ваучер код за отстъпка за пазаруване на стойност 30 лв.

6. Ваучер код за отстъпка за пазаруване на стойност 50 лв.

1.3. Механизъм: Шанс за спечелване на награда от Играта има всеки въведен валиден имейл адрес, който към момента на съответното завъртане на колелото, се абонира за получаване на маркетинг имейл съобщения от www.suhstroi.bg, чрез натискане на бутона „Играй“. С натискането на бутона „Играй“ колелото се завърта и на случаен принцип всеки участник има шанс да спечели код за отстъпка на различна парична стойност, в зависимост от сектора, на който стрелката на колелото спре, или да не спечели парична равностойност, ако секторът, на който колелото завърши въртенето си е „Не печелите!“

1.3.1 Абонамент: Абонаментът на www.suhstroi.bg се прави чрез въвеждане на валиден имейл във формата на играта и натискане на бутон „Играй“.

1.4. Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.

1.5. Други: Официалните правила са задължителни за участниците в Играта. С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, участниците се съгласяват да участват в Играта и потвърждават, че са запознати с Официални правила, разбрали са ги, и ги приемат безусловно.

2. Право на участие

2.1. В Играта имат право да участват физически лица, навършили 18-годишна възраст.

2.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка. Едно физическо лице, независимо от броя Абонаменти, може да спечели и има право да получи само една награда.

2.3. В Играта нямат право да участват работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на „СУХСТРОЙ“ ЕООД, в т.ч. членовете на техните семейства по права линия без ограничение, по съребрена линия до трета степен, включително. Ограниченията по предходното изречение се прилагат изцяло и за всички останали лица, които осъществяват каквато и да е дейност на територията на строителен маркет и склад СУХСТРОЙ, включително, но не само физически лица, работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на такива дружества.

3. Теглене на награди

3.1. Всеки участник разбира дали печели или не печели награда на случаен принцип още на момента, непосредствено след завъртане на колелото.

3.2. Организаторът уведомява с недвусмислено съобщение всеки печеливш, непосредствено след спиране на стрелката на колелото на печеливш сектор, чрез произволно генериран код за отстъпка, който може да бъде използван единствено и само чрез онлайн покупка на www.suhstroi.bg, както и с изпращане на електронно съобщение, съдържащо спечеления код за отстъпка до имейл адреса, който участникът е използвал в играта.

3.3. Всички участници в Играта безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатът от тегленето за наградите не подлежи на оспорване.

3.4. В случай на спечелена награда, генерираният код за отстъпка и неговата паричната равностойност са със срок на валидност 30 дни след спечелването ѝ.

4. Получаване на награди

4.1. Наградата се счита за получена в момента на изтеглянето ѝ от физическото лице, което е участвало в Играта, под формата на случайно генериран 6-цифрен код, съставен от букви на латиница и цифри.

4.2. Печеливш участник, който независимо от причината, в срока по 3.4. не използва чрез онлайн поръчка спечелената награда под формата на код за отстъпка, автоматично и безусловно губи правото да я използва.

4.3. Организаторът може да откаже предоставянето на спечелена награда, ако предоставените данни за получаването ѝ са непълни или неточни и/или не позволяват безспорното идентифициране на съответното лице като печеливш участник.

4.4. В случай, че печеливш участник се откаже от получаване на награда, загуби или бъде лишен от правото да получи награда, Организаторът може, но не е длъжен, да предостави нов ваучер код за отстъпка. В случай, че печеливш участник загуби или бъде лишен от правото да получи награда, Организаторът може, но не е длъжен, да предостави нов ваучер код за отстъпка.

5. Защита на личните данни

5.1. С участието в Играта/абонирането за нашите специални оферти, участникът се съгласява Организаторът да обработва предоставените от него лични данни за целите на Играта и свързаните с нея комуникационни активности (в т.ч. определяне на печеливш/и, дали участник отговаря на условията на Играта, комуникация с участник, при спечелване на награда, обработване на личните данни при поръчка, при която е използван спечелен код за отстъпка и др.); изпращане на информация за актуални промоции, маркетинг рекламни имейли и други активности на Организатора; реализиране и защита на правата и законните интереси на Организатора; предоставените контакти, по преценка на Организатора могат да бъдат включвани в организирани от него игри/томболи на случаен принцип, участието, в които не е обвързано с покупка. Предоставеното съгласие, може да бъде оттеглено по всяко време от „Моят профил“, меню „Информационен бюлетин“ (в случай на налична регистрация на www.suhstroi.bg) или чрез изпращане на имейл до newsletter@suhstroi.com с текст „Отписване“. В случай, че съгласието бъде оттеглено по време на Играта участникът автоматично губи правото за участие в същата. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, обработвани във връзка с Играта и декларира, че същите ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания, в т.ч. и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

5.2. Личните данни на участниците в Играта, обработвани за целите на Играта и свързаните с нея комуникационни активности ще бъдат съхранявани до един месец от приключването ѝ; личните данни на абонираните участници, обработвани за информиране за актуални промоции и други активности ще бъдат съхранявани до момента на отпадане на основанието за обработване (оттегляне на съгласието и/или др.)

5.3. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено на територията на Република България; Титулярят на лични данни освен правото да оттегли предоставено съгласие, има право да изиска достъп, корекция или изтриване на личните си данни, да поиска ограничение на или да направи възражение срещу обработването, както и право на жалба до Комисия за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 или по електронен път чрез интернет страницата https://www.cpdp.bg/; Гореспоменатите права могат да бъдат упражнявани чрез изпращане на e-mаil до newsletter@suhstroi.bg. Организаторът гарантира на всеки участник възможността да отправи запитване, относно съхранението и управлението на неговите лични данни, в т.ч. и да упражни правата си във връзка с тях.

5.4 Всеки участник носи пълна отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

6. Други

6.1. Организаторът има неотменимото право едностранно, по всяко време да промени Официалните правила, включително обявените в същите срокове, или да прекрати Играта. При никакви обстоятелства, Организаторът няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи при, по повод или във връзка с провеждането на Играта.

6.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта участник и/или да не връчи спечелена награда на участник, който не спазва Официалните правила, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи. Всички инструкции, дадени от страна на Организатора на печеливш участник, са задължителни за последния, неизпълнението им или неточното им изпълнение, във всички случаи се счита за нарушаване на Официалните правила.

6.3. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди, освен спечелената отстъпка за онлайн поръчка.

6.4. Участниците нямат право да извършват действия, които им дават нерегламентирано предимство пред останалите участници, вкл. заобикаляне на механизма, нарушаване на настоящите правили и/или др.

6.5 Организаторът не е длъжен да води каквато и да е кореспонденция с участниците в Играта.

6.6 Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Играта, поради действия или бездействия на трети лица.

6.7 . Всички спорове по тълкуването и прилагането на тези Официални правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато, доколкото подсъдността не е императивно определена, се отнасят за решаване от компетентния съд в град Пазарджик, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Районен съд Пазарджик или Окръжен съд Пазарджик.

Официалните правила са достъпни на интернет адрес www.suhstroi.bg за периода на провеждане на Играта.