МЕНЮ
Вашата количка

Поверителност на данни

Чл. 1 (1) "СУХСТРОЙ" ЕООД има право да събира и използва информация относно Клиентите, след изрично получено съгласие, при извършената от тях регистрация, поръчка или абониране за информационен бюлетин в нейната страница www.suhstroi.com. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията, осъществяване на поръчка, изпращане на съобщение или при общуване със служител. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване услугите, предоставяни от "СУХСТРОЙ" ЕООД.(2) Всяка предоставена информация относно личните данни, ще се съхранява на сървъра на www.suhstroi.com.

Чл. 2 (1) "СУХСТРОЙ" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията/поръчката - предмет на Общите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 
(2) В регистрационната форма, попълвана от клиента при регистрацията/поръчката, "СУХСТРОЙ" обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните, и последиците от отказа за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 
(3) С регистрацията и приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни единствено за управление на поръчки, маркетингови промоционални цели, изпращане на информационен бюлетин, и за връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми или уточняване на детайли, свързани с поръчката и нейната доставка.
(4) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за "СУХСТРОЙ" възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
(5) Какви лични данни събираме и как ги използваме?

  • Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, запитване за услуга, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.
  • При необходимост на издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
  • Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.
  • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.
  • В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
  • В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.
  • Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

Чл. 3 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на www.suhstroi.com, да изрази съгласие с Общите условия и да декларира, че е правоспособен. 
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на "СУХСТРОЙ", чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон, "СУХСТРОЙ" може да съхранява на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на www.suhstroi.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физически лица), правния статут (за юридически лица) и другите изискуеми от електронната форма на www.suhstroi.com данни както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни "СУХСТРОЙ" има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента.

Чл. 4 (1) При регистрацията си Клиентът получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни чрез www.suhstroi.com.

(2) Потребителското име, с което Клиентът се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на www.suhstroi.com.
(3) Регистриращият се в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респективно наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество/потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на www.suhstroi.com
(4) Клиента е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно "СУХСТРОЙ" в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Клиентът носи отговорността за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 5 (1) Клиентът има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни от www.suhstroi.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определен от "СУХСТРОЙ". 
(2) Клиентът има право да изиска и получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него. 
(3) Клиентът има право на достъп и на корекция в режим on-line до личните си данни, предоставени при регистрацията/поръчка, използвайки нашето приложение GDPR инструменти.
(4) Клиентът има право да изтрие сам личните си данни използвайки GDPR инструменти, или да поиска от администратора да изтрие личните му данни, като за целта изпрати писмено искане - лично или на info@suhstroi.com. Администраторът изтрива личните данните на клиента в рамките на три работни дни.
(5) Ако www.suhstroi.com установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние ще Ви уведомим незабавно, както и за мерките които са предприети.
(6) В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:


Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "проф. Цветан Лазаров" № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "проф. Цветан Лазаров" № 2
тел.: 02 915 3 518
е-поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: Комисия за защита на личните данниПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И НОРМАТИВНА УРЕДБА

Онлайн решаване на спорове • Закон за защита на потребителите  Закон за задълженията и договорите 
Общи условия за ползване  Поверителност на данни  Доставка и плащане